Styrelse och medlemsorganisationer

I vår sociokratiskt styrda organisation kallas styrelsen för Toppkrets. Toppkretsen är ansvarig för Holma Folkhögskolas verksamhet. Här sitter representanter för Föreningen Holma Folkhögskolas alla medlemsorganisationer, samt skolans rektorer och representanter för skolans personal.

Permakultur Sverige: Jona Elfdahl
Förbundet organisk-biologisk odling (Fobo): Anna Flärd
Biodynamiska föreningen: Robin Tidblom
Föreningen Framtiden i Våra händer: Rigmor Sylvén
Sambruket i Sösdalabygden: Felix Svensson
Skånes kärngårdsförening: Irene Engström
Omställningsnätverket: Karin Grahn
Skogsträdgårdens vänner: Martina Fingerroos
Rektor: Jonas Wilson
Representant för skolans personal: Kim Moberger

Det är Toppkretsen som definierar skolans vision och uppdrag, och som hanterar överklagan av rektorsbeslut. Har du fått ett sådant så är du välkommen att kontakta Toppkretsen via toppkretsen@holmafolkhogskola.se

Nedan beskrivs våra medlemsorganisationer:

Framtiden i Våra Händer är en ideell förening grundad 1976 efter inspiration från Erik Dammanns bok med samma namn, som utkom 1972. Vi arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser och för en solidarisk livsstil. FiVH bedriver opinionsarbete genom hemsidan och seminarier/debatter. Idén är mycket enkel: “Det har betydelse vad Du gör”. Föreningen tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans. Framtiden i Våra Händer har ca 400 medlemmar.

Biodynamiska föreningen Den biodynamiska odlingsmetoden initierades 1924 av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Syftet var att utveckla en metod som skulle ge människan bättre näring. Metoden kom till Sverige 1935 och 1944 bildades den Svenska Biodynamiska Föreningen. Föreningen ser som sin huvudsakliga uppgift att utveckla och informera om biodynamisk odling och om näringskvalitet. Den har för närvarande cirka 1000 medlemmar och ger ut en medlemstidning, med en målsättning på 8 nummer per år. I Sverige bedrivs yrkesmässig biodynamisk odling på cirka 2 500 ha. Biodynamiska odlingar kan certifieras med Demetermärket.

Förbundet organisk-biologisk odling – Fobo Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida kunskap om ekologisk odling under mottot: en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor. Fobo vänder sig till alla som önskar en resursbevarande odling och säger nej till konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Istället förespråkas täckodling, gröngödsling, en välplanerad växtföljd, samodling och biologisk bekämpning. Fobo bildades 1977 då intresset för “alternativodling” hade vaknat i Sverige. Föreningen inspirerades av forskarna H.P. Rusch och Hans Müller som lade grunden till teorierna för organisk-biologisk odling. De båda forskarna betonade vikten av att skapa en levande jord med ett rikt mikroliv och rekommenderade därför skonsam jordbearbetning, organiskgödsling och stenmjöl. Idag har Fobo cirka 1700 medlemmar, mest husbehovsodlare men även yrkesodlare och konsumenter. Föreningen har lokalavdelningar och verksamheten bedrivs genom medlemsmöten, kurser, arrangemang, föredrag, deltagande vid mässor m.m. Fobo ger ut medlemstidningen Odlaren som utkommer med 4 nummer per år. Föreningen har också en hemsida som uppdateras kontinuerligt med nyheter inom odling, miljö och mat.

Skånes Kärngårdsförening Föreningen verkar för att bevara och utveckla långvarigt hållbara odlings- och tillverkningsmetoder att samla och sprida kunskap och erfarenhet om självförsörjning att återupprätta balansen mellan staden som mötesplats och en levande landsbygd att utveckla internationella kontakter inom föreningens område att arbeta för att Agenda 21 förverkligas Det finns drygt 70 kända kärngårdar i landet, varav nästan 20 i Skåne. Dessa hittar du i “Kärngårdslistan”, som finns på föreningens hemsida. Gårdarna är öppna för studiebesök, praktikanter och annat kunskapsutbyte mellan stad och land. Föreningen har ca 60 medlemmar i Skåne.

Föreningen Permakultur i Sverige Permakultur är en praktisk vetenskap och ett av världens mest holistiska analys- och planeringsredskap. Kärnan i permakultur är ett designsystem. Det är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Permakultur bygger på samarbete och på lokala resurser i kretslopp. Permakultur uppfanns i Australien på 70-talet som en reaktion på industrijordbruket som kunde förstöra en känslig jord inom något tiotal år. Ordet står för PERMAnent AgriCULTURE. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Det handlar om att bygga upp en resursbas och använda resurser på ett effektivt sätt. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet. Permakultur i Sverige samarbetar med föreningar i Norge och Danmark och deltar i nordiska, europeiska internationella konferenser. Lokalavdelning finns i Stockholms län, Skåne och Bohuslän. Föreningen har några hundra medlemmar.

Skogsträdgårdens Vänner Skogsträdgårdens Vänner är en ideell förening som driver Holmas skogsträdgård. Föreningens ändamål är att sköta och utveckla skogsträdgården som en experiment- och visningsträdgård. Verksamheten syftar bland annat till att samla och sprida kunskap om skogsträdgårdsodling, anordna aktivitetsdagar och familjedagar samt till att lyfta fram skogsträdgårdskonceptet som en självklar del i arbetet för det uthålliga samhället.

Sambruket i Sösdalabygden Ett framtidsprojekt! Vi erbjuder möjlighet att spara och investera i jord, skog och andra resurser. Vi sambrukar våra resurser för en hållbarare framtid. Sambruket i Sösdalabygden är en förening som arbetar med att förvalta jord, skog och annan fast egendom på ett sådant vis att vi lär oss mer om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande. Vi bjuder också in utomstående till kursverksamhet, såväl teoretisk som praktisk. Vi arbetar inom ett avgränsat geografiskt område för att skapa en levande bygd med verksamheter, livsmedelsproduktion och utökade arbets- och boendemöjligheter på landet. Vi är både brukare och sparare Vår förening är öppen för både brukare och sparare. Det är inte alla som kan eller vill bruka de gemensamma resurserna och det är inte alla som kan spara – däremot behöver brukarna hjälp av spararna och vice versa. Investeringar kräver både arbete och sparande.

Omställningsnätverket är Holma Folkhögskolas yngsta medlemsförening. Den bildades 2013 och syftar till att stödja de omställningsinitiativ som just nu genomförs av engagerade människor runt om i landet. Dessa initiativ är del av en folkrörelse (transitionrörelsen) som kom igång i Storbritannien 2006 och som sedan dess spridit sig till länder världen över. Utgångspunkten är att vi befinner oss mitt i tre kriser – en ekologisk kris, en energikris och en ekonomisk kris – som gör det nödvändigt att ställa om våra samhällen. Målsättningen är att med hjälp av positiva visioner och kreativitet skapa uthålliga, resilienta, lokalsamhällen genom att organisera saker som livsmedelsproduktion, ekonomi och energiproduktion så lokalt som möjligt i stark social gemenskap.

 

 

Rulla till toppen