Holmas hantering av personuppgifter

Föreningen Holma Folkhögskola (Holma) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information om hur detta sker. Därav denna skrivelse.

Vare sig du kommer till oss som registrerad deltagare, eller om du samarbetar med Holma folkhögskola på annat sätt, behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Holma ska kunna sköta vår administration. Holma folkhögskola är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid höra av dig oss genom att vända dig till info@holmafolkhogskola.se

Som deltagare registreras dina personuppgifter i Holmas skoladminstrativa system vars drift sköts av externa parter som Holma har ett avtal med. Idag är dessa parter Schoolsoft och Google, men det kan komma att ändras framöver. I så fall får ni besked om det. Vi använder också Google som arbetsplattform på skolans kurser. Det betyder att ditt namn samt den e-post du väljer att använda, kan delas med andra kursdeltagare på skolan. Denna behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Holma ska kunna fullgöra de förpliktelser som vi har mot dig som deltagare samt för att Holma ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ingångna avtal med Folkbildningsrådet, Landstinget där du bor och CSN. Men också på grund av försäkringar. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att skolan utför en uppgift av allmänt intresse. Det är den rättsliga grunden för behandlingen.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, folkbokföringsuppgifter, studieomdömen, uppnådda behörigheter, frånvaro och frånvaroorsak samt om du är född i Sverige eller utomlands. Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och stödinsatser, utförs bara när det är nödvändigt och med stöd i lag.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig under tiden du deltar på skolans kurser. När du slutar på skolan kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. Har du en sådan begäran så hör av dig till skolans administratör: info@holmafolkhogskola.se

Om du upplever att Holma inte behandlar dina personuppgifter korrekt, har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa varandra så snabbt och bra som möjligt, önskar vi dock att du vänder dig till oss i första hand.

Rulla till toppen