Om Holma folkhögskola

Huvudman för Holma Folkhögskola är en ideell förening, bestående av åtta medlemsorganisationer. Organisationerna, vilkas verksamhet beskrivs utförligare här, är Förbundet organisk-biologisk odling, Framtiden i Våra Händer, Biodynamiska Föreningen, Permakultur i Sverige, Skånes Kärngårdsförening, Skogsträdgårdens Vänner, Sambruket i Sösdalabygden och Omställningsnätverket. Tillsammans bär dessa på stor mångfald av erfarenhet och kunskap när det gäller frågor som rör hållbar samhällsutveckling i teori och praktik. Ambitionen är att utifrån dessa kunskaper och erfarenheter sprida förståelse för hur enskilda individer, grupper och organisationer kan verka för att främja lokal utveckling och stärka samhällets strävan efter hållbarhet.

Efter att under flera år ansökt om att få starta verksamhet på Holma Gård i Höör har vi i under 2015 beslutat att den planerade verksamheten i huvudsak ska bedrivas i Lund. Denna förändring har vi gjort för att smidigare kunna undervisa om hållbarhetsfrågor både i staden och på landet samt för att komma närmre samhällsgrupper som återfinns långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av utbildning. Genom att skapa utbildningar med fokus på teori såväl som praktik, företrädesvis olika former av ekologisk odling, tror vi oss kunna skapa en spännande studiemiljö som tilltalar människor från olika samhällsgrupper och som kan bidra lika mycket till kursdeltagarnas personliga utveckling som till samhällsutvecklingen i stort.

I vår ändamålsparagraf står att vi ska “utgående från konkreta exempel genom inspiration, undervisning, praktik och annan folkbildningsverksamhet ge redskap att förverkliga ett ekologiskt hållbart samarbete med naturen. Föreningen skall vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.”

Idag är skolan organiserad sociokratiskt. Ni hittar hela skolans levande organisation här