Sociokrati

Holma folkhögskola använder sociokrati som metod för att bygga demokratiska, transparenta och och effektiva strukturer. Vi arrangerar kurser och workshops i sociokrati och strävar efter att det ska genomsyra hela organisationen. För att läsa mer om vår kurs i sociokrati och se när ansökan är öppen, lär här!

Vad är sociokrati? 

Sociokrati — av latinets och grekiskans socious (sällskap) och kratein (att styra) — är en metod för likvärdigt, effektivt och transparent självstyre. Organisationer som leds utifrån sociokratiska principer blir mer dynamiska och flexibla, och därmed därmed effektiva och uthålliga i en föränderlig värld.

Sociokrati kan ses som en syntes av tre delar:

  • Kretsorganisation — Organisationen är indelad i kretsar där varje krets har en egen målsättning.
  • Beslutsfattande — Beslut fattas genom samtycke. Samtycke innebär att det inte finns några invändningar mot ett beslut. Invändningar används för att förbättra besluten.
  • Feedback — Beslut utvärderas efter en förutbestämd tidsperiod, men kan om det behövs utvärderas tidigare än planerat.

Dessa tre delar inkluderar alla grundläggande principer i sociokrati, nämligen:

  • Samtycke
  • Kretsar
  • Dubbla länkar
  • Öppna val

Dessa principer skapar ett system där alla medlemmar är delaktiga i ledningen av organisationen. I kretsorganisationen är varje krets en självstyrd grupp av människor som delar en gemensam målsättninginom ett eget ansvarsområde. Kretsen organiserar själv sitt eget arbete kring målsättningen. Kretsarna är delvis självständiga och sammankopplade med varandra via dubbla länkar. De två personer som ingår i en dubbel länk är utsedda av vardera kretsen och är fullvärdiga medlemmar av båda kretsarna. Metodens kärna är att var och en har möjlighet att göra invändningar mot beslut. Det innebär att ett heltäckande system för feedback är inbyggd i organisationsstrukturen. Principen att beslut fattas genom samtycke gör att feedback inte kan ignoreras inom kretsen. De dubbla länkarna säkerställer feedback mellan kretsarna. Roller och funktioner i organisationen tillsätts i öppna val genom samtycke. Detta stärker transparensen och förtroendet, vilket i sin tur inverkar positivt på samarbetet. En sociokratisk organisation är dynamisk, öppen och djupt demokratisk.

källa: Jan Höglund & John Schinnerer, Sociokrati: En metod för självstyre, (Leanpub, 2015).

Rulla till toppen